Omdat je wel eens iemand wilt spreken, zien, of mailen.

Stichting Nieuw Sion
Vulikerweg 6
7431 PJ Diepenveen

www.nieuwsion.nl
info@nieuwsion.nl

Stichting Nieuw Sion krijgt een ANBI status. Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekening: NL 76 TRIO 0254 7797 43 t.n.v. Stichting Nieuw Sion te Diepenveen

De ANBI-status is aangevraagd en is in behandeling bij de Belastingdienst. Hier onze zakelijke gegevens.

Doel en Missie van de Stichting Nieuw Sion

Abdij Sion is en blijft een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en bij de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid, gebaseerd op het christelijke monastieke ideaal. De initiatiefnemers herkennen bij elkaar een ‘verbondenheid in Christus’ die het mogelijk maakt om verschillen te overbruggen en tot een oecumenische opzet van Nieuw Sion te komen.

 

 

Contactgegevens

Statutaire naam: Stichting ‘Nieuw Sion’ te Diepenveen
Vulikerweg 6, 7431 PJ Diepenveen
www.nieuwsion.nl
info@nieuwsion.nl
RSIN/Fiscaal nummer: 8557.83.266
KvK: 64692566

Bankrekening: NL 76 TRIO 0254 7797 43
t.n.v. Stichting Nieuw Sion te Diepenveen

Actueel beleidsplan

De stichting werkt de doelstelling uit naar de onderdelen (woon)gemeenschap, retraîtes, natuur en tuinen. De verbindende schakels in dit alles zijn de basiselementen: gebed en contemplatie, stilte en eenvoud. Door de dagelijkse getijden of vieringen weer mogelijk te maken, willen wij ruimte scheppen voor onze bewoners en gasten, alsmede voor heel Salland (of verder). Het concreet meewerken in handenarbeid (onderhoud, natuur, tuinen) richt zich ook op deelname van buiten de gemeenschap. We willen daarmee ook een oefenplaats en ontmoetingsplaats zijn. Een plek waar door gebed, (mee)werken en ontmoeten we dichter bij God, bij de medemens, bij onszelf en de natuur kunnen komen en daarvan de heilzame werking mogen ervaren.

Daarnaast heeft de stichting zich ten doel gesteld om op duurzame wijze de gebouwen en terreinen te beheren. Dat betekent zoveel mogelijk de ‘ecologische voetafdruk’ verkleinen. Dit onder meer door gebruik te maken van energiebesparende maatregelen en energieopwekking. In de loop van 2016 zal het beleidsplan verder worden uitgewerkt.

Over voortgang en ontwikkelingen wordt onze achterban geïnformeerd via onze nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt en per mail verspreid wordt.

Verslaglegging

De stichting Nieuw Sion is opgericht per 02 december 2015. Het eerste boekjaar loopt van de oprichtingsdatum t/m 31 december 2016. Het jaarverslag 2016 zal te zijner tijd hier worden gepubliceerd.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de stichting is als volgt:

  • Peter Dullaert (voorzitter)
  • Harry Haagen (secretaris)
  • Jan Banninga (penningmeester)
  • Mees te Velde (lid)

Beloning

De organisatie is gebaseerd op de medewerking van vrijwilligers. Er is geen sprake van vergoeding. Het bestuur van de stichting bekleedt haar functie op basis van vrijwilligheid. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of bezoldiging voor hun werk voor Nieuw Sion.